Usluge

DOO SAB PROTECTION bavi se pružanjem usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja lica, objekata, poslovanja, javnih skupova ( sporstski događaji i manifestacije druge prirode). DOO SAB PROTECTION pruža i usluge interventnog/patrolnog obezbeđenja kao i usluge pratnje lica ( lično obezbeđenje). Dodatno, DOO SAB PROTECTION pruža usluge monitoringa tehničkih sistema zaštite iz kontrolnog centra sa ili bez usluga ugradnje, montaže i puštanja u rad tehničkih sistema zaštite.

FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Usluga obuhvata fizičko obezbeđenje štićenih prostora/lokacija sa odgovarajućim brojem neposredno stalno prisutnih službenika fizičkog obezbeđenja. Uslugom je obuhvaćena izrada plana obezbeđenja u skladu sa Zakonom na osnovu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i specifičnih zahteva Korisnika usluga, obezbeđivanje ostale proceduralne dokumentacije u skladu sa Zakonom i internim procedurama, obezbeđivanje istaknutosti oznaka pravnog lica za privatno obezbeđenje u skladu sa Zakonom i obezbeđivanje adekvatne uniformisanosti angažovanih lica u skladu sa Zakonom. Minimalna cena usluge se definiše u odnosu na   radni čas angažovanog izvršioca. Dodatna cena usluge formira se u zavisnosi od dodatnih zahteva Korisnika usluga u pogledu obezbeđivanja neophodnih radnih formulara ( dnevnici, evidencije, zapisnici, specifikacije i sl.), obezbeđivanja dodatne tehničke opreme za rad ( mobilni telefonski aparati, radio veze, sistemi rasvete, detektori metala i sl.) i obezbeđivanja specifične radne uniforme i zaštitne opreme za angažovane izvršioce kao i od stepena ugroženosti štićenog prostora, inteziteta i dinamike neophodnih radnih aktivnosti u vidu kontrole pristupa, pregleda lica i dobara, obilazaka štićenog prostora i dr.

FIZIČKO OBEZBEĐENJE JAVNIH SKUPOVA

Usluga obuhvata fizičko obezbeđenje javnih skupova / manifestacija sa odgovarajućim brojem neposredno stalnoprisutnih službenika fizičkog obezbeđenja. Uslugom je obuhvaćena izrada plana obezbeđenja u skladu sa Zakonom na osnovu procene rizika i specifičnih zahteva Korisnika usluga i obezbeđenje adekvatne uniformisanosti angažovanih lica u skladu sa Zakonom. Minimalna cena usluge se definiše u odnosu na   radni čas angažovanog izvršioca. Dodatna cena usluge formira se u zavisnosti od dodatnih zahteva procene rizika ili korisnika usluga, stepena ugroženosti javnog skupa, specifikacije neophodne tehničke opreme za rad ( mobilni telefonski aparati, radio veze, detektori metala i sl.), troškova transporta i smeštaja angažovanih izvršioca i sl.

FIZIČKO OBEZBEĐENJE LICA

Usluga obuhvata neposredno fizičko obezbeđenje štićenog lica sa odgovarajućim brojem službenika obezbeđenja / telohranitelja. Usluga se može pružati u građanskom/ civilnom odelu ili u službenoj uniformi sa istaknutim oznakama u skladu sa Zakonom. Uslugom je obuhvaćena izrada procene rizika / ugroženosti i izrada plana obezbeđenja u skladu sa Zakonom uz izdavanje odgovarajućih isprava angažovanim izvršiocima. Minimalna cena usluge se definiše u odnosu na  radni čas angažovanog izvršioca. Dodatna cena usluge formira se u zavisnosti od dodatnih zahteva procene rizika / ugroženosti ili zahteva Korisnika usluga u pogledu neophodnog obezbeđivanja specifične radne uniforme ili zašitne opreme za angažovane izvršioce i neophodnih tehničkih sredstava za rad, stepena procenjene ugroženosti Korisnika usluga i istorije incidentnih događaja u vezi sa istim, troškova transporta i smeštaja zaposlenih usled izvršenja poslova na udaljenim lokacijama, troškova goriva i amortizacije vozila kao i samog modela vozila u slučaju dodatnog ugovaranja usluge prevoza štićenog lica službenim vozilima DOO SAB Protection-a. DOO SAB PROTECTION nudi i usluge VIP pratnje/transporta lica uz korišćenje službenih taktičkih/luksuznih vozila po izboru pomoću izvršioca poslova koji mimo licenci propisanih Zakonom poseduju višestruke internacionalne i nacionalne sertifikate za obavljanjem konkretnih poslova.

PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

Izrada Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja sa pratećim prilozima u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i važećim srpskim standardima. Usluga obuhvata odgovarajući broj terenskih pregleda posmatrane organizacije, uspostavljanje komunikacije i izvršenje neophodnih konsultacija sa predstavnicima Korisnika usluga, eksternim licima i nadležnim organima, prikupljanje i dokumentovanje neophodnih podataka i nalaganje mera. Cena usluge formira se u zavisnosti od veličine organizacije, broja zaposlenih, broja fizički izdvojenih lokacija,  procenjenog stepena ugroženosti, istorijata štetnih događaja i drugih faktora utvrđenih prilikom analize eksternog i internog konteksta konkretne organizacije putem sredstava javnog informisanja, analize javnodostupnih podataka preko odgovarajućih platformi i inicijalnih upitnika dostavljenih od strane Korisnika usluga. Dodatne usluge uz/nakon izvršenja procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obuhvataju izradu plana obezbeđenja, plana sistema tehničke zaštite, projekta sistema tehničke zaštite i bezbednosni konsalting u skladu sa Zakonom i pratećim pravilnicima i standardima iz oblasti privatnog obezbeđenja i iste se posebno ugovaraju.

PRODAJA OPREME, PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE, MONTAŽA I UGRADNJA TEHNIČKIH SISTEMA ZAŠTITE

DOO SAB Protection pruža usluge prodaje opreme, planiranja, projektovanja, montaže i ugradnje tehničkih sistema zaštite uključujući i puštanje u rad, obuku korisnika i održavanje sistema uz izradu neophodne zakonske dokumentacije posredstvom odgovarajućih akreditovanih i licenciranih partnera uz mogućnosti ostvarivanja odgovarajućih popusta i mogućnost otplate opreme sistema na rate u slučaju ugovaranja daljeg nadzora/ monitoringa nad istim sistemima od strane DOO SAB Protection-a.

MONITORING TEHNIČKIH SISTEMA ZAŠTITE – BASIC 

Provera kamera sistema video nadzora za sisteme do 16 kamera po aktivaciji alarmnog signala dojavne centrale. Obaveštavanje predstavnika klijenta, izlazak mobilnog patrolnog tima na intervenciju i obaveštavanje MUP-a po potrebi uz izvršenje ostalih pratećih aktivnosti komunikacije i koordinacije sa pripadnicima MUP-a uz dostavljanje odgovarajućih izveštaja i zapisnika organima MUP-a i Korisniku usluga u slučaju potrebe. Dnevna provera funkcionalnosti sistema tehničke zaštite daljinskim putem. U cenu uključena jedna opravdana intervencija mobilnog interventnog tima na mesečnom nivou. Izrada plana intervencije i plana fizičkog obezbeđenja lokacije prilikom intervencije u skladu sa Zakonom. Isticanje odgovarajućih oznaka pravnog lica za privatno obezbeđenje objekta na vidnim mestima. Cena usluge definiše se  na mesečnom nivou. Cena dodatnih intervencija se proračunava u skladu sa uslovima i prirodom lokacije konkretnog štićenog prostora. * U slučaju ugovaranja periodičnih preventivnih obilazaka štićenog prostora dodatne intervencije se ne naplaćuju.

MONITORING TEHNIČKIH SISTEMA ZAŠTITE – BASIC PLUS

Provera kamera sistema video nadzora za sisteme  od 17 ili više kamera po aktivaciji alarmnog signala dojavne centrale. Obaveštavanje predstavnika klijenta, izlazak mobilnog patrolnog tima na intervenciju i obaveštavanje MUP-a po potrebi uz izvršenje ostalih pratećih aktivnosti komunikacije i koordinacije sa pripadnicima MUP-a uz dostavljanje odgovarajućih izveštaja i zapisnika organima MUP-a i Korisniku usluga u slučaju potrebe. Dnevna provera funkcionalnosti sistema tehničke zaštite daljinskim putem. U cenu uključena jedna opravdana intervencija mobilnog interventnog tima na mesečnom nivou. Izrada plana intervencije i plana fizičkog obezbeđenja lokacije prilikom intervencije u skladu sa Zakonom. Isticanje odgovarajućih oznaka pravnog lica za privatno obezbeđenje objekta na vidnim mestima. Cena usluge definiše se  na mesečnom nivou. Cena dodatnih intervencija se proračunava u skladu sa uslovima i prirodom lokacije konkretnog štićenog prostora.  * U slučaju ugovaranja periodičnih preventivnih obilazaka štićenog prostora dodatne intervencije se ne naplaćuju.

MONITORING TEHNIČKIH SISTEMA ZAŠTITE – ADVANCED

Provera kamera sistema video nadzora za sisteme sa neograničenim brojem kamera po aktivaciji alarmnog signala sa dojavne centrale. Obaveštavanje predstavnika klijenta, izlazak mobilnog patrolnog tima na intervenciju i obaveštavanje MUP-a po potrebi uz izvršenje ostalih pratećih aktivnosti komunikacije i koordinacije sa pripadnicima MUP-a uz dostavljanje odgovarajućih izveštaja i zapisnika organima MUP-a i Korisniku usluga u slučaju potrebe. Dnevna i noćna periodična provera funkcionalnosti sistema tehničke zaštite daljinskim putem u sačinjavanje pisanih zapisnika o izvršenim proverama. Periodično kontinualno praćenje aktivnosti u štićenom prostoru putem raspoloživog sistema video nadzora, analiza bezbednosti, uočavanje neregularnosti, sumnjivih aktivnosti ili potencijalnih opasnosti, praćenje dinamike i učestalosti korišćenja tehničkih sistema zaštite ( pravovremena aktivacija i sl.) od strane zaposlenih ili zaduženih lica uz definisanje odgovarajućih procedura o istom postupanju u saradnji sa Korisnikom usluga. U cenu uključena jedna opravdana intervencija mobilnog interventnog tima na mesečnom nivou. Izrada plana intervencije i plana fizičkog obezbeđenja lokacije prilikom intervencije u skladu sa Zakonom. Isticanje odgovarajućih oznaka pravnog lica za obezbeđenje objekta na vidnim mestima. Cena usluge definiše se  na mesečnom nivou. Cena dodatnih intervencija se proračunava u skladu sa uslovima i prirodom lokacije konkretnog štićenog prostora.  * U paket uključeni i neperiodični preventivni fizički obilasci štićenog prostora od strane mobilnog patrolnog tima čiju dinamiku određuje i utvrđuje SAB Protection. U slučaju ugovaranja periodičnih preventivnih obilazaka štićenog prostora dodatne intervencije se ne naplaćuju.

MONITORING TEHNIČKIH SISTEMA ZAŠTITE – PRO

Konstantno/kontinualno praćenje aktivnosti na ugovorenom broju kamera video nadzora sistema tehničke zaštite. Izlazak mobilnog patrolnog tima na intervenciju u slučaju nedostupnosti sistema,  detekcije neregularnih aktivnosti putem nadziranih kamera tehničkog sistema ili aktivacije alarmnog sistema u slučaju postojanja istog. Izrada plana intervencije i plana fizičkog obezbeđenja lokacije prilikom intervencije u skladu sa Zakonom. Isticanje odgovarajućih oznaka pravnog lica za  privatno obezbeđenje objekta na vidnim mestima. U cenu usluge uključene 2 opravdane intervencije mobilnog patrolnog tima na mesečnom nivou. Cena usluge definiše se na mesečnom nivou u zavisnosti od broja nadziranih kamera. Cena dodatnih intervencija se proračunava u skladu sa uslovima i prirodom lokacije konkretnog štićenog prostora.  * U paket uključeni i neperiodični preventivni fizički obilasci štićenog prostora od strane mobilnog patrolnog tima čiju dinamiku određuje i utvrđuje SAB Protection. U slučaju ugovaranja periodičnih preventivnih obilazaka štićenog prostora dodatne intervencije se ne naplaćuju. U slučaju korišćenja ovog paketa usluga Korisnik usluga obezbeđuje internet konekciju koja zadovoljava kontinualno daljinsko praćenje sistema video nadzora u skladu sa preporukama/proračunima stručnih lica.

  • Cena redovnog/preventivnog patrolnog / fizičkog  osnovnog obilaska štićenog prostora  ( provera zaključanosti prostora, vizuelni pregled spoljašnjosti objekta i okoline, provera aktivnosti sistema tehničke zaštite) – definiše se po pojedinačnom obilasku u zavisnosti od rastojanja u odnosu na sedište društva. ( za lokacije na maksimalnom rastojanju od 20km u odnosu na sedište Društva – Svetog Save br. 59, Pančevo)
  • Cena redovnog/preventivnog patrolnog / fizičkog  naprednog obilaska štićenog prostora  ( provera zaključanosti prostora, vizuelni pregled spoljašnjosti  objekta i okoline, provera aktivnosti sistema tehničke zaštite, zadržavanje na lokaciji po potrebi, pregled unutrašnjih sektora štićenog prostora, konstatacija problema sa rasvetom, havarija na elektro, hidro, toplotnim i dr. instalacijama i sl. i vršenje drugih aktivnosti po specifičnim zahtevu Korisnika usluga) – definiše se po pojedinačnom obilasku u zavisnosti od rastojanja u odnosu na sedište društva. ( za lokacije na maksimalnom rastojanju od 20km u odnosu na sedište Društva – Svetog Save br. 59, Pančevo)

NOVO: Ugradnja tehničkih sistema zaštite i monitoring iz kontrolnog centra sa intervencijom mobilne patrole na teritoriji Pančeva i Beograda počevši od marta 2020.god.